Sunday, 31/05/2020 - 01:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non TT Giang Tiên

Kế hoạch thực hiện chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn: 2016 - 2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” GIAI ĐOẠN: 2016 - 2020

PHÒNG GD&ĐT PHÚ LƯƠNG
TRƯỜNG MN TT GIANG TIÊN

 


Số: 31/KHCM-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Giang Tiên, ngày 22 tháng 2 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

“XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

GIAI ĐOẠN: 2016 - 2020

 

Căn cứ vào Kế hoạch số 126/KH-PGDĐT ngày 17/02/2017 của Phòng giáo dục và đào tạo Phú Lương về việc triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020; Công văn số 127/PGDĐT-GDMN ngày 17/02/2017 của Phòng giáo dục và đào tạo Phú Lương hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ kế hoạch số 05/KH-MN ngày 21/9/2016 của trường mầm non thị trấn Giang Tiên về thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017;

Căn cứ vào đặc điểm và tình hình thực tế của địa phương, thực trạng về cơ sở vật chất, tình hình đội ngũ của trường mầm non thị trấn Giang Tiên, trường mầm non thị trấn Giang Tiên xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

   I. THỰC TRẠNG.

      1. Thuận lợi:

- Trường mầm non thị trấn Giang Tiên luôn nhận được sự quan tâm khích lệ của Phòng GD&ĐT huyện Phú Lương trong công tác chỉ đạo thực hiện, được cha mẹ hỗ trợ về thiết bị, đồ đùng đồ chơi để phục vụ cho hoạt động của cô và trẻ trong nhà trường, vì vậy rất thuận tiện trong việc triển khai thực hiện chuyên đề.

- Nhà trư­­ờng luôn tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên học tập lẫn nhau qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề và thực hành luyện tập.

- Đư­­ợc sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo địa phư­­ơng và sự ủng hộ nhiệt tình của các hội cha mẹ nhà trường cùng toàn thể phụ huynh cho việc thực hiện chuyên đề.

 

2. Khó khăn:

Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm là mục tiêu của nhà trường. Xong để thực hiện có hiệu quả thì nhà trường vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như sau:

- Cơ sở vật chất còn thiếu một số phòng chức năng, trang thiết bị dạy và học còn thiếu thốn, chưa đồng bộ.

- Đội ngũ giáo viên trẻ, mới vào nghề, ít kinh nghiệm chăm sóc trẻ nên đôi khi vẫn có những giáo viên còn mơ hồ, lúng túng, chưa hiểu những phương pháp dạy học hiện đại, phát triển năng lực của trẻ, thiếu kiên trì với cái mới.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên nhà tr­­ường xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2017 nh­­ư sau:

   II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

      1. Đối với nhà trường:

- Tăng c­ường bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cho đội ngũ giáo viên mầm non, đảm bảo 100% giáo viên trong nhà trường đư­ợc bồi dưỡng.

- Phấn đấu 100% giáo viên xây dựng kế hoạch tổ chức hướng đến mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm; 100% giáo viên dạy đúng phư­ơng pháp, xử lý tốt mọi tình huống, tập trung hướng đến từng trẻ để đảm bảo yêu cầu đề ra; 100% nhóm, lớp có môi trường đạt loại khá, tốt.

- Tổ chức phong phú các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm.

- Thực hiện tốt công tác tham m­ưu đầu tư­ cơ sở vật chất phục vụ chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

- Phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề.

- Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền về chuyên đề tại các nhóm, lớp.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên đề, đánh giá xếp loại chuyên đề.

 

 

      2. Đối với giáo viên:

- Kế hoạch giáo dục căn cứ vào khả năng, nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống của trẻ để xác định mục tiêu, nội dung cụ thể.

- Tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ vào trung tâm của quá trình giáo dục, có nghĩa là tạo mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động:

* Trải nghiệm: trẻ được học qua thực tế, qua việc làm, qua khám phá tìm tòi.

* Giao tiếp: Chia sẻ với bạn và học từ mọi người.

* Suy ngẫm: Suy nghĩ và vận dụng những điều đã lĩnh hội được vào việc giải quyết các tình huống.

* Trao đổi: Diễn đạt chia sẻ suy nghĩ và mong muốn.

Giáo viên chỉ là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ được chiếm lĩnh kiến thức. Từ đó nhằm thúc đẩy giáo viên có cơ hội tìm hiểu sâu về phương pháp giáo dục trẻ qua các hoạt động hàng ngày.

- Giúp giáo viên vận dụng ph­ương pháp tổ chức các hoạt động trên lớp và hoạt động ngoại khoá trong tr­ường mầm non.

- Xây dựng môi trư­ờng trong và ngoài nhóm lớp phong phú, hấp dẫn đối với trẻ.

- Tạo nhiều cơ hội cho trẻ được tham gia các hoạt động hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi.

- Làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

- Hình thành một số kỹ năng, phát triển năng khiếu của trẻ thông qua các hoạt động.

      3. Đối với trẻ:

- Trẻ tích cực, chủ động tham gia hoạt động, làm việc theo cặp, theo nhóm trải nghiệm, trao đổi, chia sẻ, trình bày ý kiến.

- Phương pháp, hình thức tổ chức, đồ dùng sử dụng phù hợp, đúng lúc, đúng chỗ để kích thích sự tìm tòi, phám phá của trẻ.

- Tạo cho trẻ yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động.

   III. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

      1. Đối với trư­­ờng:

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện chuyên đề.

- Chọn lớp mẫu giáo lớn 5- 6 tuổi (A1) để chỉ đạo thực hiện điểm về chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

- Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong việc: Nâng cao chất l­ượng giáo dục theo mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới cha mẹ, cộng đồng thông qua buổi họp phụ huynh, các ngày lễ hội trong năm và giờ đón - trả trẻ.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá thư­­ờng xuyên theo lịch về chất l­­ượng giáo viên và trẻ trong việc thực hiện chư­­ơng trình.

- Tham mưu với lãnh đạo Phòng Giáo dục đầu tư thêm trang thiết bị đồ chơi phục vụ cho hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

      2. Đối với giáo viên:

- Bồi dưỡng kiến thức, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động ở lớp đáp ứng mục tiêu chuyên đề.

- Giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề phù hợp với điều kiện của nhóm, lớp và khả năng nhận thức của trẻ.

- Đưa mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm thể hiện qua các hoạt động hàng ngày như: giờ đón trẻ, thể dục sáng, hoạt động học, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời…

- Giáo viên căn cứ vào mục tiêu cần đạt và khả năng của trẻ để xác định phương pháp hoạt động phù hợp cho cả lớp và phù hợp cho từng cá nhân trẻ (trẻ cá biệt), đảm bảo tính phù hợp, hài hoà theo từng độ tuổi, chủ động sắp xếp trình tự hoạt động theo chủ đích của mình và mức độ cảm nhận, hứng thú của trẻ.

      3. Đầu t­­ư cơ sở vật chất:

Nhà trường tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo tăng cường đầu tư CSVC, trang thiết bị, đồng thời tích cực phát huy nội lực trong phong trào làm đồ dùng đồ chơi, xây dựng môi trường bên trong và bên ngoài lớp học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, khám phá của trẻ.

   IV. BIỆN  PHÁP THỰC HIỆN.

- Nhà trư­­ờng xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” theo năm, tháng và tuần.

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện chuyên đề nhân rộng ra toàn trường.

- Triển khai nội dung thực hiện chuyên đề cho giáo viên theo kế hoạch 1 lần/tháng.

- Bồi dưỡng chuyên môn chuyên đề cho đội ngũ giáo viên, xây dựng các hoạt động dạy mẫu, tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tuần.

- Tổ chức tốt hoạt động thường xuyên, các hoạt động ngoại khóa phù hợp với độ tuổi và cảm nhận, hứng thú của trẻ.

- Xây dựng môi tr­­ường hoạt động phù hợp.

- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ chuyên đề.

- Khuyến khích tạo điều kiện cho giáo viên học bồi d­ưỡng chuyên môn.

- Tổ chức cho giáo viên tham quan học tập kinh nghiệm ở các đơn vị điển hình thực hiện tốt chuyên đề.

- Tăng cường công tác tham m­­ưu với các cấp lãnh đạo đầu ­­thêm trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện chuyên đề.

Trên đây là kế hoạch triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016–2020 của trường mầm non TT Giang Tiên.

 

 

* Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu NT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Bồ Thị Yến

 

Tác giả: Admin
Nguồn: mnttgiangtien.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 14
Tháng 05 : 1.320
Năm 2020 : 3.544