1/ Đ/c Lã Thị Thơm    chức vụ - chủ tịch Công đoàn

2. Đ/c Hoàng Thị Tứ   Chức vụ - Phó chủ tịch Công Đoàn