Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ: Thơ: Quả thị

Giáo viên: Đỗ Thị Châu Loan

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức: NBPB hình tròn, hình vuông

Giáo viên: Nguyễn Thị Tứ

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ: Thơ: Hoa nở

Giáo viên: Nguyễn Thị Tứ