Video: Trải nghiệm vui 

Giáo viên: Hoàng Thị Nhâm

Lĩnh vực: Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội: Dạy trẻ phòng tránh khi bị bắt cóc 

Giáo viên: Hoàng Thị Nhâm

Dạy trẻ kỹ năng ứng xử văn minh

Giáo viên: Nguyễn Thị Trang