Dạy trẻ làm đoàn tàu từ các nguyên vật liệu sẵn có

Giáo viên: Hoàng Thị Nhâm

Lĩnh vực: PTTC: Ném trúng đích nằm ngang

Giáo viên: Nguyễn Thị Trang

Sự kỳ diệu của giấy ăn

Giáo viên: Nguyễn Kim Oanh

Dạy trẻ nói lời yêu thương

Giáo viên: Nguyễn Thị Trang