Hướng dẫn trẻ nhặt rau ngót

Giáo viên Trần Thị Tuyết

Lĩnh vực: PTNN: Truyện: Sự tích hoa mào gà

Giáo viên: Trần Thị Tuyết

Lĩnh vực: PTTC: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay

Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Huyền