Lĩnh vực: PTTM: Vẽ mưa

Giáo viên: Đinh Thị Thuỳ Trang

Hưỡng dẫn trẻ thực hiện thao tác vệ sinh tại nhà

Giáo viên: Hoàng Dương Việt Nga

Lĩnh vực: PTNN: Truyện: Gấu con chia quà

Giáo viên: Đinh Thị Thuỳ Trang

Hưỡng dẫn trẻ thực hiện thao tác vệ sinh rửa mặt

Giáo viên: Đinh Thị Thuỳ Trang

Thí nghiệm vui: Sự nổi lên của vật

Giáo viên: Hoàng Dương Việt Nga