DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Giáo viên Phạm Thị Việt Linh. 

Lứa tuổi MG 4-5 tuổi

Lĩnh vực: PTTCKNXH: Dạy trẻ kỹ năng lau lá cây

Dạy trẻ kỹ năng gấp quần áo

Lĩnh vực: PTNN: Truyện: Sự tích hoa mào gà

Lĩnh vực: PTTM: Nặn chùm nho

Dạy trẻ vẽ bông hoa

Truyện: Hạt đỗ sót

 

Dạy trẻ thực hiện thao tác vệ sinh rửa tay