DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Giáo viên Nguyễn Thị Quỳnh. 

Lứa tuổi: Nhà trẻ 24-36 tháng

Lĩnh vực: PTTC&KHXH: Dạy trẻ kỹ năng chào hỏi

Dạy trẻ chơi trò chơi chủ đề bản thân

Lĩnh vực: PTTC: Bò chui qua cổng

Lĩnh vực: PTNN: Thơ: Hoa nở

Hướng dẫn trẻ thực hiện thao tác vệ sinh rửa mặt