DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Giáo viên Nguyễn Thị Hải Linh.

 Lứa tuổi MG 4-5 tuổi

Dạy trẻ chơi trò chơi: Cắp cua

Dạy trẻ kỹ năng lau lá cây

Dạy trẻ kỹ năng gấp quần áo

Hoạt động hoc: PTTM: Dạy trẻ gập máy bay

Hoạt động học: PTTM: Vẽ hoa tặng mẹ