Giáo viên: Đặng Thị Huyền

Lứa tuổi: MG 5-6 Tuổi

Hoạt động: PTTC&KNXH: Daỵ trẻ kỹ năng gấp quần áo

Hoạt động: Thể dục sáng 

Hoạt động học. PTNN: Truyện: Chú đỗ con 

Hoạt động học: PTNT: KPKH Thí nghiệm vật nổi vật chìm

Hoạt động: PTNT: KPKH: Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ môi trường