PHÒNG GDĐT PHÚ LƯƠNG

    TRƯỜNG MN TT GIANG TIÊN

 

                Số: 07/KH-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                       Giang tiên, ngày 10 tháng 6  năn 2021

   KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2021 – 2022

Căn cứ vào điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015. Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Thực hiện Công văn số 568/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên V/v hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 – 2022;

Thực hiện Công văn số 589/UBND - GDĐT ngày 19/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương Về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu vào năm học 2021-2022.

Trường mầm non thị trấn Giang Tiên xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 trên địa bàn thị trấn Giang Tiên, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

I. Mục đích

Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho nhà trường, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 và 5 tuổi.

II. Yêu cầu

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định, không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 của phòng GDĐT huyện Phú Lương .

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên và pháp luật, hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.

- Huy động 100% trẻ 4 tuổi và 5 tuổi trong địa bàn thị trấn ra lớp mẫu giáo để thực hiện phổ cập lớp mẫu giáo 5 tuổi và đảm bảo tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi đến trường, quan tâm huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ 24-36 tháng và trẻ 3 tuổi ra lớp để tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ. Đặc biệt ưu tiên trẻ có hộ khẩu trên địa bàn, hạn chế trẻ học trái tuyến.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non.

B. NỘI DUNG

Tuyển sinh vào các nhóm lớp năm học 2021 - 2022

1. Phương thức và đối tượng

- Đối tượng tuyên truyền: CBGVNV trong nhà trường và phụ huynh học sinh trong địa bàn thị trấn Giang Tiên.

- Hình thức tuyên truyền: Niêm yết công khai tại trường.

- Thời gian tuyên truyền: Từ 15/6/2021 nhà trường thực hiện niêm yết thông báo tuyển sinh công khai.

- Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh các cháu trong độ tuổi quy định, tuyển toàn bộ số trẻ trên địa bàn và ngoài địa bàn đến làm hồ sơ tuyển sinh. (Ưu tiên trẻ trên địa bàn thị trấn Giang Tiên và trẻ xóm 01/5 xã Vô Tranh).

2. Độ tuổi tuyển sinh

- Độ tuổi tuyển sinh:  Trẻ từ 24 tháng tuổi đến 5 tuổi: 93 trẻ.

- Dự kiến:               

+ Nhà trẻ 24-36 tháng:   60 trẻ

+ Mẫu giáo 3 tuổi:          19 trẻ

+ Mẫu giáo 4 tuổi:          10 trẻ

+ Mẫu giáo 5 tuổi:            3 trẻ 

3. Hồ sơ dự tuyển

Mỗi trẻ một hồ sơ, bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu).

+ Đơn xin học (Theo mẫu).

+ Bản sao giấy khai sinh.

+ Bản sao sổ hộ khẩu (Phô tô công chứng).

4. Thời gian tuyển sinh

Từ ngày 03/8/2021 đến ngày 10 tháng 8 năm 2021.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Phân công trách nhiệm

- Phân công rõ nhiệm vụ tới từng thành viên trong hội đồng tuyển sinh:

1. Đ/c Lê Thị Thúy Mai – Hiệu trưởng:

+ Xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

+ Báo cáo trình UBND thị trấn Giang Tiên. 

+ Phân lớp cho trẻ theo đúng độ tuổi.

2. Đ/c  Trần Thị Hoàn – Y tế và đ/c Phạm Thị Lan Anh - Kế toán:

+ Chuẩn bị hồ sơ và bán hồ sơ.

+ Hướng dẫn phụ huynh học sinh làm hồ sơ theo quy định.

3. Đ/c Lã Thị Thơm và Đ/c Lê Thị Quỳnh Phương – Phó hiệu trưởng:

+ Trực tại văn phòng. 

+ Nhận hồ sơ theo đúng quy định, chuyển lên Hiệu trưởng.

Nhà trường phối hợp với UBND thị trấn trong công tác tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố.

II. Chế độ báo cáo

- Các thành viên trong ban tuyển sinh có trách nhiệm báo cáo tình hình tuyển sinh cụ thể với Hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng báo cáo với phòng GDĐT huyện Phú Lương.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022. Trường mầm non thị trấn Giang Tiên yêu cầu các thành viên trong hội đồng tuyển sinh, các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc./.

 

* Nơi nhận:

- UBND TT Giang Tiên 

- Các Tổ trưởng Tổ dân Phố

- Thành viên HĐTS;

- Lưu NT.

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                           Lê Thị Thúy Mai