PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ LƯƠNG   
TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN GIANG TIÊN   
       
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU - CHI                             NĂM HỌC 2021 - 2022
    ĐVT: Đồng
STTCác khoản thu Tồn quỹ năm học  2020 - 2021Tổng thu học  năm học    2021 - 2022Tổng chi năm học 2021 - 2022Tồn quỹ                 Ghi chú
ICác khoản thu theo quy định060,270,00060,270,0000 
1Thu học phí060,270,00060,270,0000 
IICác khoản thu hộ038,605,00038,605,0000 
1Quỹ ban đại diện HCMHS09,105,0009,105,0000 
2Bảo hiểm thân thể học sinh029,500,00029,500,0000 
III. Các khoản thu hộ chi hộ0105,070,500105,070,5000 
1Sổ liên lạc điện tử011,960,00011,960,0000 
2Mua đồ dùng học tập093,110,50093,110,5000 
IVCác khoản thu thỏa thuận1,702,480604,712,000606,099,740314,740 
1Mua đồ dùng bán trú -  vệ sinh173,00074,724,00074,823,00074,000 
2Gas1,529,48037,310,00038,830,0009,480 
3Tiền ăn0492,678,000492,446,740231,260 
Tổng cộng: 1,702,480808,657,500810,045,240314,740 
     
   Ngày 31 tháng 05 năm 2021
                     Kế toán   Thủ trưởng đơn vị
       
       
       
       
          Phạm Thị Lan AnhLê Thị Thúy Mai